Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA)

El Comitè Ètic d'Experimentació Animal té com a finalitat la protecció i cura dels animals utilitzats per a l'experimentació. Evita el dolor, sofriment, angoixa o lesió perllongats i innecessaris, controla la duplicació inútil de procediments, i procura que el nombre d'animals utilitzats en els procediments es reduïsca al mínim, aplicant en la mesura que siga possible mètodes alternatius.

Membres

President: D. José María Millán. Director d’Inves­tigació de l’Hospital La Fe.

Vicepresident: D. Germán Torregrosa Bernabé. Cerebrovascular.

Secretari: Veterinari designat i responsable de Benestar Animal de l'IIS La Fe

Vocals:

  • Dña. Mari Carmen Herranz. Representant de l'Àrea Científica de l'IIS La Fe.
  • Dña. Ana Díaz Cuevas. Unitat Central de Recerca. Facultat de Medicina. Universitat de València.
  • Dña. Amparo Hernándiz Martínez. Cardiocircu­latori.
  • Dña. Alegría Montoro Pastor. Protecció Radio­lògica.
  • Dña. Pilar Sepúlveda Sanchis. Cardiocirculatori.

Avaluació de projectes d'investigació d'experimentació amb animals

Tots els projectes de recerca que incloguen l'ús d'animals de laboratori hauran de rebre la valoració favorable del CEEA La Fe, abans de la seua posada en marxa i comunicació o sol·licitud d'autorització prèvia i expressa a l'Autoritat Competent.

Els projectes d'investigació sotmesos a avaluació pel CEEA La Fe seran presentats en l'Àrea científica de l'IIS La Fe.

Els membres del Comitè valoraran els aspectes ètics del Protocol, deixant constància en el format de "Avaluació del procediment experimental" (Rev. 00). El resultat de l'avaluació podrà ser:

  1. Favorable
  2. Favorable condicionat a l'esmena de defectes formals o a l'aportació de documentació addicional expressament sol·licitada
  3. Pendent de resolució per necessitar una revisió important del protocol. Se suggereix a l'investigador que ha realitzat el disseny experimental (categoria C) es pose en contacte amb el CEEA LA FE.
  4. No favorable.

Si el Protocol i els seus aclariments (si escau) són aprovats pel Comitè, el Secretari realitzarà l'informe que reflecteix l'art. 33.1 del RD 53/2013 per a la sol·licitud d'autorització del projecte/procediment per part de la Conselleria de Presidència i Agricultura, pesca i alimentació.

En el cas que les objeccions d'aquest protocol foren importants, aquest quedaria qualificat com a pendent de resolució per a ser discutit en una reunió presencial del CEEA LA FE, a la qual podria ser convocat l'IP, per a ser sentit i recaptar directament les objeccions al seu projecte. En aquests casos també es podria sol·licitar l'assessorament de persones expertes que no pertanguen al Comitè.

Contacte

Dr. Javier Sicilia
Tl. +34 96 124 67 06 (246706) / 636207220-491909
ceea(ELIMINAR)@iislafe.es