Pneumologia

Línies d'investigació

Patologia obstructiva de la via aèria

Circulació pulmonar

Maneig no invasiu de la insuficiència respiratòria

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques

Trastorns respiratoris associats al son