CONTRATO Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales

Oberta
Número de referència:
153/2020
Titulació requerida:
- Titulación: NIVEL 3 MECES o NIVEL 7 EQF (MASTER O LICENCIADO) En concreto la titulación para el puesto será alguna de las siguientes: Ingeniero Superior / Biólogo / Químico / Farmacia / Medicina Además, deberá contar con la titulación de: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales conforme al RD 39/97 o Máster en PRL, con las 3 especialidades técnicas: Seguridad en el trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada. - Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
Termini de presentació:
28/01/2021
Documentació:
Bases

*Els camps son obligatoris

Informació personal
Titulació acadèmica exigible per a la convocatòria

Recorde que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'incorpore, determinarà la impossibilitat de continuar en el procés de selecció, i podria ocasionar que no puga presentar-se a noves convocatòries en un període de 6 mesos.

Arxius

Màxim 15Mb entre els 4 arxius

Una vegada enviada la sol·licitud juntament amb la documentació, aquesta no podrà ser modificada ni reemplaçada.

Quan es completi el procés d'inscripció rebràs un correu amb un codi de justificació confirmant la inscripció. Si no l'has rebut intenta-ho de nou o posa't en contacte amb l'Àrea de Desenvolupament de Persones.

Recomanem realitzar la inscripció des d'un navegador web actualitzat. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge.