Societat

Notícies

Institucional

El pressupost de l'IIS La Fe per a 2023 ascendeix a 29.033.984 €, un 7% més que el passat exercici

El Patronat de la Fundació La Fe, presidit pel conseller de Sanitat, ha aprovat el pressupost i el pla d'actuació per al pròxim exercici.

El pressupost de l’IIS La Fe aprovat pel Patronat per a 2023 ascendeix a 29.033.984 €, un 7% més que el passat exercici. Més de la meitat dels ingressos previstos, el 51%, prové de l'activitat pròpia no competitiva, és a dir, dels assajos clínics i dels projectes d'investigació propis i la resta, és a dir, el 49%, de les subvencions públiques competitives autonòmiques, nacionals i internacionals.

Les despeses previstes segons aquests ingressos es distribueixen en dos conceptes. D'una banda, la realització de projectes de R+D+i i assajos clínics amb un 77% del pressupost (22.373.299), és a dir, l'Activitat 1 del gràfic. La resta de la previsió de despesa, el 23% del pressupost (6.660.650€), és l’overhead provinent de l'activitat investigadora pròpia i competitiva i no competitiva.

L’overhead fa referència a les despeses de funcionament d'una empresa. Tal com es pot observar en el gràfic, els 6.660.650€ de l'overhead previstos per a 2023 es destinaran a les activitats 2 (cofinançament de despeses de personal en ajudes públiques competitives, despeses de personal de plataformes d'estructura, promoció de l'activitat investigadora), 3 (promoció dels recursos humans en investigació clínica) i 4 (promoció dels recursos humans per al suport a la investigació com a despesa en personal de gestió i investigació i costos directes com a assessories, llicències, manteniment, formació o inversió en infraestructures entre altres).

Aquestes xifres estan alineades amb els objectius del Pla Estratègic 2019-2023 i s'han presentat al Patronat com una sèrie de mesures pressupostàries prudents i realistes emmarcades en la conjuntura econòmica mundial. En aquest sentit, l'equilibri entre el finançament per ajudes públiques competitives i la previsió d'ingressos per activitat pròpia del centre, fan d'aquests números un pressupost concorde a la realitat i pròxim a les xifres anteriors a la pandèmia per coronavirus.

El pressupost de l’IIS La Fe per a 2023 ha sigut elaborat de forma col·laborativa amb els responsables de les àrees de l'institut i es basa en dades històriques, previsionals i en la capacitat d'execució de l'entitat, i part de la premissa de generar un creixement sostenible i responsable de la institució.

Fites de 2022 i seguiment del Pla Estratègic

En la presentació de l'informe de seguiment del Pla Estratègic 2019-2023 que ha fet la Direcció de l’IIS La Fe al Patronat, destaca que l'IIS La Fe manté el nivell d'excel·lència i el seu posicionament com a principal institut d'investigació sanitària de la Comunitat Valenciana i entre els primers a nivell nacional.

Com a fites de l'any que està a punt d'acabar destaquen iniciatives de gran importància per a la institució com el procés d'identificació i caracterització dels llocs de treball estructurals. Aquest procés finalitzarà en 2024, amb la resolució del concurs oposició corresponent i permetrà donar estabilitat a la plantilla de la Fundació - IIS La Fe.

A més, el Patronat ha sigut informat sobre la superació i l'informe favorable de l'auditoria del Segell d'Excel·lència en Recursos Humans (HRS4R, així com sobre l'aprovació del Pla d'Igualtat 2022-2026 i la renovació del certificat del seu sistema de gestió de la innovació sota la norma UNE 166.002.

També és important destacar el desenvolupament de noves iniciatives, no contemplades en la planificació inicial, com són la posada en marxa del Comité de Seguretat de la Informació i l'estratègia per a complir amb les obligacions contemplades en l'RD 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Pla d'actuació i altres acords

L’IIS La Fe s'enfronta a l'exercici 2023 amb l'objectiu de millorar la situació dels recursos humans i donar resposta a les expectatives de tots els agents d'interés. Aquestes qüestions queden reflectides en el Pla d'Actuació per a 2023 que proposa com a prioritat la realització de projectes de R+D+i i assajos clínics amb un 77% del pressupost per al pròxim exercici.

A més, el Patronat també ha sigut informat de les diferents accions en curs en l'activitat de l’IIS La Fe i ha ratificat la creació de dues noves plataformes científic-tecnològiques (Big Data i Biologia Cel·lular) i ha nomenat investigadora emèrita a la doctora Carmen Ribes.

La Dirección del IIS La Fe ha comunicado al Patronato la reciente superación de la auditoría del Sello de Excelencia en Recursos Humanos (HRS4R)

El Plan de Actuación para 2023 prioriza la realización de proyectos de I+D+i y ensayos clínicos con un 77 % del presupuesto