Protecció de dades i correu electrònic

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa a les persones que emplenen el formulari, que les dades personals especificades, passaran a formar part d'un fitxer de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital La Fe. Aquestes dades no seran cedides a tercers podent exercir els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Limitar el tractament de dades que siguen incorrectes i sol·licitar una còpia o que es traslladen a un tercer (Portabilitat), mitjançant correu electrònic a l'adreça fundacion_lafe@gva.es, indicant "Protecció de Dades".