Protecció de dades

Les seues dades personals seran tractades per la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la C.V. (d'ara en avant, IIS La Fe), amb CIF G97067557, en la seua condició de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la seua candidatura, realitzar la tramitació del procés de selecció i provisió del lloc de treball, així com per al compliment de les restants obligacions que es deriven. La legitimació per al tractament de les seues dades radica en el consentiment donat per l'interessat, en emplenar i enviar el present formulari.

Les seues dades de caràcter personal podran ser publicades en la pàgina web de l'IIS La Fe. Les dades i altra documentació facilitada podran ser cedides a entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Així mateix, les seues dades personals i tota la documentació remesa seran tractades i conservades de manera confidencial, sent conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat amb la qual van ser recaptades i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar.

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, en el seu cas, oposició, mitjançant sol·licitud escrita, acompanyada de la còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent, per correu postal a l'adreça Av. Fernando Abril Martorell 106, Torre A, planta 7a, 46026 València, o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a fundacion_lafe(ELIMINAR)@gva.es, indicant "Protecció de Dades". Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).