Òrgans de govern

Organigrama

Organigrama

Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat de direcció en el qual estan presents, a més de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de l'Hospital Universitari i Politècnic de València, entitats i persones representatives de la societat de la Comunitat Valenciana.

Presidenta:
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
Sra. Carmen Montón

Vicepresidenta:
Gerent de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra.. Mónica Almiñana

Secretària:
Directora Mèdica de l’Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Dra. Mª Jesús Arilla

Tresorera:
Directora Econòmica de l'Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Sra. Rosaura Folch

Vocals:

 • Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
  D. Narcís Vázquez
 • Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila
 • Director General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública
  D. Justo He­rrera
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
  D. Federico V. Pallardó
 • Rector de la Universitat Politècnica de València
  D. Francisco J. Mora
 • Director de l'Institut de Salut Carlos III
  D. Jesús Fernández
 • Representant del CISC
  D. José Pío Beltrán. (coordinador institucional del CSIC a la Comu­nitat Valenciana)
 • President de la Cambra de comerç de València
  D. José V. Morata
 • Científic de reconegut prestigi
  D. Miguel Ángel Sanz
 • Personalitat destacada
  D. José Mir

Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de caràcter executiu nomenat pel Patronat. És competent per a la posada en marxa de les iniciatives de recerca, projectes i programes de formació, assignació de recursos materials i pressupostaris, seguint les prioritats i directrius del Patronat. 

Presidenta:
Gerent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Sra. Mònica Almiñana

Secretària:
Directora Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra. Mª Jesús Arilla

Vocals:

 • Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila
 • Directora Econòmica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Rosaura Folch
 • Director de l'Àrea Docent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Vicente Garrigues
 • Director de Planificació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Bernardo Valdivieso
 • Directora d'Infermeria de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Ana Mª Vivas
 • President de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dr. Rafael Botella
 • Vicepresident de la Comissió d'Invesigació  de l'IIS La Fe
  Dr. Luis Bataller
 • Vicepresidenta de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dra. Dolores Hernández
 • Investigadora Emèrita de l'IIS La Fe
  Dra. Victoria Castel
 • Científic nominat per la Comissió d'Investigació de l'IIS La Fe
  Dr. Miguel A. Sanz
 • Vicerector de Recerca de la Universitat Politècnica de València
  D. José E. Capilla
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
  D. Federico V. Pallardó

Direcció de l’IIS LA FE

El Patronat nomena al Director General de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, al que confereix competències en l'àmbit científic i l'administratiu. Per acord del Patronat, la funció de Director Científic és assumida pel Director d'Investigació del Departament de Salut València La Fe, i coincideix en la persona del Dr. José María Millán Salvador, Director General del 'IIS La Fe.

Les funcions del Director General comprenen l'adreça de les activitats de recerca, cooperació i formació de l'Institut, la proposta de programes de recerca, la coordinació de les relacions entre l'Institut, l'Hospital La Fe i les institucions consorciades. Són funcions pròpies de l'adreça l'impulsar i promoure les relacions entre els grups de recerca del *IIS La Fe, així com l'execució de les decisions dels òrgans de govern en matèries de la seua competència. El director general de l'Institut de Recerca Sanitària La Fe realitza la seua funció amb caràcter no retribuït.

Comitè Científic Extern

Aquest comitè assessora a l'IIS La Fe en les prioritats d'investigació i directrius d'execució, sobre els programes i activitats de foment i difusió de la recerca, informa al Patronat sobre la gestió de l'IIS, proposa iniciatives per a la seua constant millora, vetla pel progrés i resultats de recerca i supervisa els plans de formació proposats per l'Institut.

Està format per reconeguts investigadors de l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut, en els seus vessants bàsica i clínica:

President:
Juan Tamargo Menéndez: Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Vocals:

 • Emilio Montserrat
  Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona i responsable de l'àrea d'Oncologia i Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
 • Eugenio Santos
  Centre de Recerca del Càncer, Universitat de Salamanca-CSIC
 • Oriol Bachs Valldeneu
  Professor de la Unitat Organitzativa del Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
 • Isidre Ferrer Abizanda
  Hospital Universitari Bellvitge, Catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona.

Comissió d'Investigació

L'IIS La Fe compta amb el suport d'una Comissió d'Investigació per a la presa de decisions sobre els projectes i iniciatives de recerca.

President: 
Dr. Rafael Botella

Vicepresidents: 
Dra. Maria Dolores Hernández y Dr. Luis Bataller.

Vocals:

 • Dr. Francisco Javier Pemán
 • Dr. Agustín Lahoz
 • Dr. Paula Ramírez
 • Dr. José Ivorra
 • Dra. Teresa Donato
 • Dra. Belén Beltrán
 • Dr. Miguel Ángel Sanz
 • Dr. Miguel Ángel Miranda

Comitès Ètics d’Investigació

Són els òrgans hospitalaris que vetlen pel compliment de les disposicions ètiques i legals de la recerca que es duu a terme en la institució.

Saber més


Comitè d'Innovació

El Comitè d'Innovació té la missió d'assessorar a la Direcció de l'Institut en la planificació de la Innovació en l'IIS La Fe, impulsant i fomentant la generació d'una Cultura de la Innovació. 

President:
Dr. Antonio Pineda

Vicepresident:
Dr. José María Millán

Secretària:
Mariana Reina

Miembros:

 • Dr. Agustín Lahoz
 • María Cortell
 • Rosario Pellejero
 • Elena Carrió
 • María Carmen Herranz
 • Silvia Sánchez

Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics

El Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics és responsable de garantir la qualitat ética i científica del diseny realització, registre i comunicación dels assajos clínics dins d'un marc de máxima transparencia i certificar que els resultats que se'n deriven són útils .

President:
Dr. Pau Montesinos Fernández

Vicepresident 1º:
Dr. David Lorente Estellés.

Vicepresident 2º:
Dr. Pablo Berlanga Charriel

Secretària:
Sra. Beatriz Alcayde Torres

Vocals:

 • Dra. Mª Jesús Arilla Morell
 • Dr. José Mª Millán Salvador
 • Dra. Adela Cañete Nieto
 • Dr. Miguel Baquero Toledo
 • Dña. Clara Pérez Rambla
 • Dña. Elena García Marín
 • Dr. Isidro Jarque Ramos
 • Dra. María Tordera Baviera
 • Dr. Martín Prieto Castillo
 • Dra. Pilar Nos Mateu
 • Dr. Oscar Juan Vidal
 • Sra. Rosario Pellejero Pascual
 • D. José Antonio Rodríguez Gil
 • Sra. Ascensión Franco Bernal
 • Sra. Eva Rueda García
 • Sra. Ana Vivas Broseta
 • Dr. Luis Martí Bonmatí
 • Dra. Mª José Moya García

Àrees i grups de recerca

L'IIS La Fe realitza la seua labor a través de grups de recerca que desenvolupen la seua activitat en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i entitats consorciades, com la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, executant programes de recerca amb el suport econòmic d'institucions públiques (Projectes de l'Institut de Salut Carlos III - Fons de Recerca Sanitària, Pla Nacional de R+D+i, Projectes Autonòmics i Projectes Europeus) i d'entitats privades.

Saber més


Plataformes

Els Serveis Científic-Tecnològics i Plataformes de suport a la Investigació de l'IIS La Fe donen suport a la recerca mèdica amb l'ajuda de l'Instituto de Salud Carlos III. La prestació de serveis s'ofereix tant a clients interns (investigadors i facultatius de l'Hospital i de l'IIS La Fe), com a clients externs (altres centres hospitalaris, centres de recerca i empreses del sector).

Saber més


Àrees de gestió

L'IIS La Fe té una estructura de gestió pròpia i diferenciada de l'assistencial del centre hospitalari, la finalitat principal del qual és donar suport a l'investigador.

Saber més