Òrgans de govern

Organigrama

Organigrama

Patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat de direcció en el qual estan presents, a més de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de l'Hospital Universitari i Politècnic de València, entitats i persones representatives de la societat de la Comunitat Valenciana.

Presidenta:
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
Sra. Ana Barceló Chico

Vicepresidenta:
Gerent de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra.. Mónica Almiñana Riqué

Secretària:
Directora Mèdica de l’Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Dra. Eva Salvo Marco

Tresorera:
Director Econòmico de l'Hospital Universi­tari i Politècnic La Fe
Sr. Alberto Soto Martínez

Vocals:

 • Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sis­tema Sanitari Públic
  D. Narcís Vázquez Romero
 • Directora General de Investigació, Innovació, Tecnologia y Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila Peñalver
 • Directora General de Eficiència y Règim Econòmic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Carmelina Pla Silvestre
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontolo­gia de la Universitat de València
  Dr. Francisco Javier Chorro Gascó
 • Rector de la Universitat Politècnica de València
  D. Francisco J. Mora Mas

Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan de caràcter executiu nomenat pel Patronat. És competent per a la posada en marxa de les iniciatives de recerca, projectes i programes de formació, assignació de recursos materials i pressupostaris, seguint les prioritats i directrius del Patronat. 

Presidenta:
Gerent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
Sra. Mònica Almiñana

Secretària:
Directora Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Sra. Mª Jesús Arilla

Vocals:

 • Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Sra. Ana María Ávila
 • Directora Econòmica de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Rosaura Folch
 • Director de l'Àrea Docent de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Vicente Garrigues
 • Director de Planificació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Dr. Bernardo Valdivieso
 • Directora d'Infermeria de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe
  Sra. Ana Mª Vivas
 • President de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dr. Rafael Botella
 • Vicepresident de la Comissió d'Invesigació  de l'IIS La Fe
  Dr. Luis Bataller
 • Vicepresidenta de la Comissió d'Invesigació de l'IIS La Fe
  Dra. Dolores Hernández
 • Investigadora Emèrita de l'IIS La Fe
  Dra. Victoria Castel
 • Científic nominat per la Comissió d'Investigació de l'IIS La Fe
  Dr. Miguel A. Sanz
 • Vicerector de Recerca de la Universitat Politècnica de València
  D. José E. Capilla
 • Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València
  Dr. Francisco Javier Chorro
 • Coordinador institucional de la Delegació del CSIC en la Comunitat Valenciana
  Dr. José Pío Beltrán Porter
 • Director General Fundación IVI
  Dr. Nicolás Garrido Puchalt
 • Director Gerent de la Fundació La Fe
  Dr. Javier S. Burgos Muñoz

Direcció Científica

El doctor Máximo Vento Torres és el director científic de l’IIS La Fe.

Direcció Gerent de l’IIS LA FE

El director gerent de l’IIS La Fe és el doctor Javier S. Burgos Muñoz.
 

Comitè Científic Extern

Aquest comitè assessora a l'IIS La Fe en les prioritats d'investigació i directrius d'execució, sobre els programes i activitats de foment i difusió de la recerca, informa al Patronat sobre la gestió de l'IIS, proposa iniciatives per a la seua constant millora, vetla pel progrés i resultats de recerca i supervisa els plans de formació proposats per l'Institut.

Està format per reconeguts investigadors de l'àmbit biomèdic i de ciències de la salut, en els seus vessants bàsica i clínica:

President:
Juan Tamargo Menéndez: Catedràtic de Farmacologia de la Universitat Complutense de Madrid.

Vocals:

 • Dr. Eduard Gratacós
  Director de BCNatal
 • Eugenio Santos
  Centre de Recerca del Càncer, Universitat de Salamanca-CSIC
 • Oriol Bachs Valldeneu
  Professor de la Unitat Organitzativa del Departament de Biologia Cel·lular i Anatomia Patològica, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
 • Isidre Ferrer Abizanda
  Hospital Universitari Bellvitge, Catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona.
 • Dra. Coral Barbas
  Directora del Centro de Excelencia en Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO)

Comissió d'Investigació

L'IIS La Fe compta amb el suport d'una Comissió d'Investigació per a la presa de decisions sobre els projectes i iniciatives de recerca.

President: 
Dr. Rafael Botella

Vicepresidents: 
Dra. Maria Dolores Hernández y Dr. Luis Bataller.

Vocals:

 • Dr. Francisco Javier Pemán
 • Dr. Agustín Lahoz
 • Dr. Paula Ramírez
 • Dr. José Ivorra
 • Dra. Teresa Donato
 • Dra. Belén Beltrán
 • Dr. Miguel Ángel Sanz
 • Dr. Miguel Ángel Miranda

Comitès Ètics d’Investigació

Són els òrgans hospitalaris que vetlen pel compliment de les disposicions ètiques i legals de la recerca que es duu a terme en la institució.

Comitè d'Ètica d'Investigació amb medi­camentos - CEIm

Comitè d'Ètica Extern de Biobancs i Col·leccions d'Investigació - CEBCI

Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA)


Comitè d'Innovació

El Comitè d'Innovació té la missió d'assessorar a la Direcció de l'Institut en la planificació de la Innovació en l'IIS La Fe, impulsant i fomentant la generació d'una Cultura de la Innovació. 

President:
Dr. Antonio Pineda

Vicepresident:
Dr. José María Millán

Secretària:
Mariana Reina

Miembros:

 • Dr. Agustín Lahoz
 • María Cortell
 • Rosario Pellejero
 • Elena Carrió
 • María Carmen Herranz
 • Silvia Sánchez

Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics

El Comitè de Qualitat d'Assajos Clínics és responsable de garantir la qualitat ética i científica del diseny realització, registre i comunicación dels assajos clínics dins d'un marc de máxima transparencia i certificar que els resultats que se'n deriven són útils .

President:
Dr. Pau Montesinos Fernández

Vicepresident 1º:
Dr. David Lorente Estellés.

Vicepresident 2º:
Dr. Pablo Berlanga Charriel

Secretària:
Sra. Beatriz Alcayde Torres

Vocals:

 • Dra. Mª Jesús Arilla Morell
 • Dr. José Mª Millán Salvador
 • Dra. Adela Cañete Nieto
 • Dr. Miguel Baquero Toledo
 • Dña. Clara Pérez Rambla
 • Dña. Elena García Marín
 • Dr. Isidro Jarque Ramos
 • Dra. María Tordera Baviera
 • Dr. Martín Prieto Castillo
 • Dra. Pilar Nos Mateu
 • Dr. Oscar Juan Vidal
 • Sra. Rosario Pellejero Pascual
 • D. José Antonio Rodríguez Gil
 • Sra. Ascensión Franco Bernal
 • Sra. Eva Rueda García
 • Sra. Ana Vivas Broseta
 • Dr. Luis Martí Bonmatí
 • Dra. Mª José Moya García

Àrees i grups de recerca

L'IIS La Fe realitza la seua labor a través de grups de recerca que desenvolupen la seua activitat en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe i entitats consorciades, com la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, executant programes de recerca amb el suport econòmic d'institucions públiques (Projectes de l'Institut de Salut Carlos III - Fons de Recerca Sanitària, Pla Nacional de R+D+i, Projectes Autonòmics i Projectes Europeus) i d'entitats privades.

Saber més


Plataformes

Els Serveis Científic-Tecnològics i Plataformes de suport a la Investigació de l'IIS La Fe donen suport a la recerca mèdica amb l'ajuda de l'Instituto de Salud Carlos III. La prestació de serveis s'ofereix tant a clients interns (investigadors i facultatius de l'Hospital i de l'IIS La Fe), com a clients externs (altres centres hospitalaris, centres de recerca i empreses del sector).

Saber més


Àrees de gestió

L'IIS La Fe té una estructura de gestió pròpia i diferenciada de l'assistencial del centre hospitalari, la finalitat principal del qual és donar suport a l'investigador.

Saber més