Perfil del contractant

La Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana és una fundació del Sector Públic de la Generalitat Valenciana. Encara que no ostenta el caràcter d'Administració Pública, la Fundació té la consideració de poder adjudicador conforme a l'article 3.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ("LCSP") i, per tant, es troba subjecta a les regles establides en els articles 316 i concordants de la LCSP per a la preparació i adjudicació dels seus contractes.

Per a assegurar la transparència i accés públic a les seues contractacions, la Fundació publica en aquest apartat de la web tota la informació relativa a la seua activitat contractual: anuncis, licitacions obertes o en curs, adjudicacions i qualsevol informació útil de tipus general.


S'informa que tots els expedients de contractació de la Fundació iniciats a partir de l'1 de febrer de 2021 poden consultar-se prement en les imatges "Consulta d'expedients LCSP 9/2017" i en el perfil del contractant allotjat en la Plataforma de Contractació de l'Estat (PLAU).


Totes les ofertes per a expedients de contractació iniciats abans de l'1 de febrer de 2021 es presentaran únicament i exclusivament a través de la pàgina "Recepció d'ofertes LCSP 9/2017"


Els expedients de contractació iniciats abans de l'1 de febrer de 2021 poden consultar-se prement en "Consulta d'expedients històrics"