Societat

Notícies

Investigació

L'IIS La Fe participa en l'elaboració d'un protocol nacional en dosimetria biològica

Es tracta d'un projecte coordinat que conjumina a tots els equips d'investigadors espanyols que treballen amb les diferents tècniques de dosimetria biològica.

L'objectiu és establir una xarxa interactiva nacional de resposta ràpida que puga crear, desenvolupar i respondre a un Protocol Nacional en dosimetria.

El laboratori de biodosimetria del Servei de Protecció Radiològica (SPR) de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, que pertany al Grup d'Investigació de Biomèdica en Imatge (GIBI230) de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), desenvoluparà un Protocol Nacional en Dosimetria biològica. Aquest protocol tindrà com a objectiu millorar la resposta nacional enfront d'una emergència radiològica a gran escala i promoure sinergies que permeten un intercanvi de coneixements entre els diferents laboratoris.

El projecte se centra en la dosimetria biològica com a eina útil per a l'estimació de dosi en radiació i el triatge o classificació de persones possiblement exposades, que pot servir d'ajuda per a l'estimació de les dosis dels afectats en una emergència radiològica.

Dosimetria biològica com a eina

El risc d'un esdeveniment radiològic a gran escala s'ha incrementat notablement en els últims anys, ja siga per causes d'origen natural o d'origen humà. Es produeixen sense previ avís i poden afectar un nombre elevat de persones. En qualsevol d'aquests casos, un garbellat adequat dels possibles afectats en funció del seu grau de lesió i exposició pot evitar el col·lapse de la infraestructura del sistema de salut i que no puga realitzar la seua labor de manera eficient.

En tots dos contextos, els resultats de la dosimetria biològica permetrien a l'equip mèdic basar-se en dades fiables per a determinar la possible evolució dels afectats i donar l'atenció mèdica necessària. "La dosimetria biològica permet conéixer la dosi absorbida mitjançant diferents tècniques. Una vegada coneixem la dosi absorbida es pot realitzar el triatge, la classificació de les persones, en diferents graus per a poder o ser enviades a l'hospital per al seu tractament, o als seus habitatges perquè no hi ha risc per a la salut", explica la doctora Alegria Montoro, investigadora principal del projecte.

Es fa evident, per tant, la necessitat d'organitzar correctament els recursos dels quals disposa un país per a respondre davant una possible emergència radiològica. L'elaboració d'un Protocol Nacional de Dosimetria Biològica té com a punt de partida reunir aquells laboratoris espanyols amb experiència en biodosimetria i/o tècniques citogenètiques. A més, persegueix el ferm propòsit de contribuir a establir una xarxa espanyola sostenible i d'excel·lència en dosimetria biològica que puga donar suport de manera coordinada a la resposta del país en cas d'emergència radiològica o nuclear a gran escala. A Espanya, hi ha 6 laboratoris de dosimetria biològica capaços de donar resposta a una emergència.

Suport i finançament

El treball es desenvolupa des d'un enfocament coordinat que inclou la planificació, l'emmagatzematge i organització de reactius i equips, l'establiment i preparació d'equips de resposta especialitzats i un consens de les operacions en les quals la dosimetria biològica ha d'aplicar-se en un accident radiològic a gran escala. El projecte està liderat per l ‘IIS La Fe, i el protocol serà consensuat per tots els laboratoris que inclouen a la Universitat de Múrcia, l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, la Universitat de Sevilla, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre Oncològic de Galícia.

El projecte ha rebut 99.960€ de subvenció del Consell de Seguretat Nacional (CSN) per a la realització d'activitats de recerca i desenvolupament any 2022.