L'IIS La Fe

Normativa aplicable a l’IIS - Fundació Hospital La FE

Fundacions

 • Constitució Espanyola de 1978
 • Codi Civil
 • Llei 50/2002 de 26 de desembre de Fundacions
 • Llei 49/2002 de 23 de desembre del Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels incentius Fiscals al Mecenatge
 • Llei 9/2008 de 3 de juliol de la Generalitat de modificació de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana
 • Llei 8/1998 de 9 de desembre de la Generalitat de Fundacions de la Comunitat Valenciana
 • Decret 68/2011 de 27 de maig del Consell pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana
 • Reial decret 1804/2008 de 3 de novembre que modifica el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al Mecenatge
 • Reial decret 1337/2005 d'11 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de competència estatal
 • Reial decret 1270/2003 de 10 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

Sector públic

 • Llei 2/201 de 2 d'abril de la Generalitat de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
 • Llei 1/2013 de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat
 • Llei 11/2012 de 27 de desembre de la Generalitat de Pressupostos per a l'exercici de 2013
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
 • Llei 5/2013 de 23 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
 • Llei 7/2014 de 22 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat
 • Llei 3/2004 de 29 de desembre pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010 de 15 de juliol i per la Llei 11/2013, de 26 de juliol
 • Llei d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat i les seues modificacions (Vigent fins al 12 de Març de 2015).
 • Llei 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
 • Llei 8/2014 de 26 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015
 • Decrete Llei 7/2012 de 19 d'octubre del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat
 • Decrete Llei 6/2012 de 28 de setembre del Consell de desenvolupament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants de Reial decret Llei 20/2012
 • Decrete Llei 1/2012 de 5 de gener del Consell de Mesures Urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana
 • Decrete Llei 1/2011 de 30 de setembre del Consell de Mesures Urgents de Règim Economico Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional
 • Decrete Llei 3/2013 de 5 de juliol del Consell pel qual s'estableix una reducció en les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat en compliment dels compromisos adquirits en matèria d'estabilitat pressupostària.

Contratació

 • Reial decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Reial decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.
 • Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 • Decrete Llei 1/2011 de 30 de setembre del Consell de Mesures Urgents de Règim Economico Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional
 • Decret 16/2012 de 20 de gener del Consell pel qual es distribueixen competències en matèria de contractació centralitzada en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es crea la Central de Compres de la Generalitat
 • Decret 79/2000 de 30 de maig del Govern Valencià pel qual es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals.
 • Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.
 • Ordre de 17 de setembre de 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat.

Comptable

 • Decret 204/1990 de 26 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital
 • Reial decret 1514/2007 de 16 de novembre que aprova el Pla General de Comptabilitat
 • Reial decret 1491/2011 de 24 d'octubre que aprova les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats de lucre i les normes d'informació pressupostària per a aquestes entitats
 • Resolució de 29 de desembre de 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials
 • Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la Generalitat aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals al que estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 5/2016 de 6 de maig de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana.

Subvencions

 • Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions
 • Reial decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Llei 1/2015 de 6 de febrer de la Generalitat d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions
 • Decret 147/2007 de 7 de setembre del Consell pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques

Laboral

 • Estatut de Treballadors
 • Llei 14/2016 de 30 de desembre de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017
 • Conveni Col·lectiu d'aplicació a la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe.