Investigació

Investigació Clínica

Serveis

Especialitzats en la posada en marxa d'estudis clínics, oferim aquest servei per a investigadors de l’IIS La Fe, CROs i promotors en les diferents etapes d'un estudi clínic.

1. Etapa inicial

 • Suport metodològic: Disseny de l'estudi (justificació, hipòtesi, objectius criteris d'inclusió i exclusió, càlcul de la grandària mostral, preparació de taules d'aleatorització, anàlisi estadística, interpretació i presentació de resultats).
 • Redacció i revisió de tota la documentació necessària per a l'estudi (protocol, HIP i CI, CRD, etc...).
 • Planificació de pressupostos.
 • Assessorament i consultoria en la selecció de centres i investigadors. Viabilitat dels estudis clínics.
 • Assessoria sobre requisits ètic-legals i documentació de l'estudi.

2. Posada en marxa

 • Presentació als organismes reguladors (CEIm, AEMPS i CCAA).
 • Resposta aclariments CEIm i/o esmenes o aclariments AEMPS.
 • Registre en www.clinicaltrials.gov i manteniment periòdic.
 • Gestió de contractes i revisió de memòries econòmiques.
 • Contractació de l'assegurança.
 • Elaboració pla de monitoratge.
 • Preparació arxive promotor.
 • Preparació arxive investigador

3. Desenvolupament de l’estudi

 • Gestió de projecte (Coordinació).
 • Gestió de l'estudi, material, medicació i mostres biològiques.
 • Inici del centre i entrenament al personal investigador.
 • Realització informe visita inicie.
 • Notificació d'inici del centre a l’AEMPS i CEIm.
 • Monitoratge i elaboració d'informes de visites de monitoratge.
 • Monitoratge telefònic.
 • Assessoria sobre el compliment de BPCs.
 • Procediments d'infermeria: presa de constants, ECG, altres procediments segons necessitats de l'estudi, extracció, processament, magatzematge i enviament de mostres biològiques.
 • Preparació documentació esmenes (protocol, ampliació de centres...) i enviament a CEIm i AEMPS.
 • Notificació de RA, AAG, RAGI.
 • Redacció d'Informes anuals i enviament a l’AEMPS i CEIm.

4. Finalització

 • Visita tanque d'estudi i elaboració d'informe de visita.
 • Anàlisi estadística.
 • Redacció d'informe final d'estudi.
 • Custòdia de documentació de l'assaig clínic.

Altres

Els investigadors del IIS Hospital La Fe poden sol·licitar serveis de suport de Study Coordinator per al desenvolupament d'assajos clínics.

Per a més informació pose's en contacte amb: investigacion_clinica@iislafe.es